Door schijn bewogen

Door schijn bewogen

English Summary
Inhoudsopgave


Inleiding
Een proeve van nietzscheaans denken

I Nietzsche, Denken van en in de schijn

Hoofdstuk 1 Nietzscheaanse schijnbewegingen

Hoofdstuk 2 Taal als schijnbeweging

Hoofdstuk 3 Affirmatief nihilisme

Hoofdstuk 4 Esthetische indifferentie

Hoofdstuk 5 Aporetsiche strategieen

Hoofdstuk 6 Experimenteel filosoferen


II Aporetisch Filosoferen, Schijnbewegingen in de filosofie

Entr'acte I

Hoofdstuk 7 Een Franse linguistic turn

Hoofdstuk 8 De wil tot historische waarheden

Hoofdstuk 9 'Selbstdementi' van het denken?

Hoofdstuk 10 Herhalen, herdenken, herschrijven


III Esthetisering van het Denken. Kunst-matige filosofie

Entr'acte II

Hoofdstuk 11 Aporie en esthetische ervaring

Hoofdstuk 12 Kunst-matig filosoferen

Hoofdstuk 13 Hyperpolitieke figuraties


Naspel
Noten bij excursies
Bibliografie
Zakenindex
Literatuurindex
SummaryVoorspel vii

INHOUDSOPGAVE


Inhoudsopgave xi


INLEIDING. Een proeve van nietzscheaans denken 1

I NIETZSCHE. Denken van en in de schijn 13


HOOFDSTUK 1 NIETZSCHEAANSE SCHIJNBEWEGINGEN


Omgekeerd of ontzet platonisme? 15
1 'Verschijning' van het zijn 18

Excursie 1 Kant. Schijn en antinomieën 20

1 De kloof tussen verstand en Ding-an-sich 20
2 Schijn en antinomieën van de rede 22
2.1 Vormen van schijn 23
2.2 Antinomieën van de zuivere rede 24
3 Waarneming en esthetische ervaring 26
2 Omkering van de opposities? 29
3 Ontwrichting van de opposities 35

Excursie 2 Kant en Hegel. Dichotomisering en trichotomisering van de
werkelijkheid 36

1 Kant: statische trichotomieën 37
2 Hegel: dynamische drieslag of vierslag? 38
2.1 Splijting en dichotomieën 38
2.2 Dynamische trichotomieën 39
3 Dynamisering van de kantiaanse dichotomieën en trichotomieën 40
3.1 Mooi-lelijk: 'principiële' dissonantie 43
3.2 Geest-lichaam: wil 46

Excursie 3 De antinomische aard van het denken 51

1 Antinomieën binnen Kants systeem 52
2 Inzicht in de schijn van de antinomieën 52
3 Transcendentale ervaring? 55
3.3 Goed-kwaad: reactiviteit als positivering 58


HOOFDSTUK 2 TAAL ALS SCHIJNBEWEGING


De zelfsplijting van het subject 65
1 Kentheoretische wending: over waarheid en leugen 67
1.1 Retoriek en metaforiek: aanzetten tot een esthetisering van de waarheid 67

Excursie 4 Hegel. Schijnbewegingen 70

1 Schijn en reflectie: onstuitbare splijting 71
1.2 Objectiviteit en perspectivisme 80
1.3 Van historisme naar een genealogische diagnostiek 84

Excursie 5 Aantrekking en afstoting. Logische en reële opposities 88

1 Reële tegenspraak: repugnantie 89
2 Logische tegenspraak 90
3 Attraktion en Repulsion bij Hegel 93
4 Kracht'begrip': actio in distans 95
2 Fysiologie versus psychologie of een noodzakelijk dubbelperspectief? 97
3 Aforisme en stijl: voorbij inhoud en vorm 103

Excursie 6 Hegel. Reflexionsbestimmungen. Tegenstelling en tegenspraak 105

1 Van identiteit naar tegenspraak 106
2 Verschijning als oplossing van de schijn 109
3.1 Ironie: talige zelfsplijting 111
3.2 Parodie als methode: para-hodos 116

HOOFDSTUK 3 AFFIRMATIEF NIHILISME

Negativiteit en positiviteit van het Niets 121
1 Zijn: lijden als tegenspraak 124

Excursie 7 De ervaring van het sublieme 126

1 Het verhevene vóór Kant 126
2 Kant en het sublieme 127
2.1 Het schone: belangeloze aanschouwing 127
2.2 Het verhevene: splijting en omvatting 128
3 Het sublieme: het genot van het denken? 130
3.1 Van verhevene naar opheffing 130
3.2 Splijting en genot 131
2 Nietzsches kentheoretisch nihilisme 135
2.1 Nietzsche als laatste metafysicus? 136

Excursie 8 Kant. Negatie en grens 138

1 Kritische, privatieve negatie 138
2 Niets en oneindigheid 139
2.2 Zelfondermijning van het denken: aporie 141

Excursie 9 Hegel. Negativiteit en nihilisme 147

1 Antinomie-kritiek en slechte oneindigheid 148
2 Omsloten zelfsplijting: van uiterlijke naar innerlijke grens 149
3 Negativiteit: dialectische, inclusieve negatie 150
4 'Unruhe': worden en nihilisme 153
3 Nietzsches 'negatie' der negaties: genealogische, differentiërende negatie 155


HOOFDSTUK 4 ESTHETISCHE INDIFFERENTIE


Differentie en ervaring 161

Excursie 10 Van indifferentie naar differentie 161

1 Kant: kentheoretische onverschilligheid 162
2 Hegel: mateloosheid en indifferentie 162
3 Differentie en de Andere 163
1 Indifferentie en kunst 165
1.1 Kunst: drievoudige ervaringsmatige indifferentie 166
1.2 Ontzet platonisme: de 'negativiteit' van de wil en van het verlangen 169
1.3 Kunst als de ervaringsmatige toegang tot het zijn: Poros en a-porie 173
2 Eeuwige Wederkeer: indifferentie, differentie en ervaring 174

Excursie 11 Pierre Klossowski. De Eeuwige Wederkeer als ervaring 176

1 Noodzakelijke metaforisering 176
2 Eeuwige Wederkeer: negativiteit en affirmatie 177
3 Niets en de paradox: ongewild mystiek of 'bewust' mystificerend? 179
3.1 Mystieke toonzetting 179
3.2 Nihilisme: God, het heilige en het Niets 183
4 Het Ogenblik: implosie van de lineaire tijd 186
4.1 Eeuwige Wederkeer: zelfimplicatie en oneindigheid 187
4.2 Coincidentia oppositorum: ervaringsmatige oplossing van de oppositie 193


HOOFDSTUK 5 APORETISCHE STRATEGIEËN


Afgrondgedachten als schijnbewegingen 199
1 Aporie als affirmatieve beweging van en in de schijn 200
1.1 Aporie als kritiek van de kritiek 201

Excursie 12 Epistemologische aporetiek 203

1 Kant en Hegel: antinomie en tegenspraak 203
2 Hartmann: aporetiek van de kennis 205
1.2 Aporetisch denken en lijden 208
2 Aporie en ervaring: probleem of problematisering? 212
3 Nietzsches afgrondelijke gedachten 219
3.1 Aporie van het autonoom handelende subject: Wil tot Macht 222
3.2 Aporie van de historische mens en het utopisch bewustzijn: Übermensch 229
3.3 Aporie van de vooruitgang en de verlossing: Eeuwige Wederkeer 233


HOOFDSTUK 6 EXPERIMENTEEL FILOSOFEREN


Denkbeelden, kentekens en ervaring 239
1 Esthetisering van het begrip: afgrondmetaforen 240
2 Schijn-heiligheid der tekens: semiotiek als esthetisering van de taal 246
3 De wil tot schijn 251
3.1 Limietbegrippen 252
3.2 Regulatieve Ideeën of regulatieve ficties? 255
4 Filosofie als experiment: denken als metamorfoserende ervaring 261

II APORETISCH FILOSOFEREN. Schijnbewegingen in de filosofie 271
ENTR'ACTE 1 273


HOOFDSTUK 7 EEN FRANSE 'LINGUISTIC TURN'


Aporetisch weten, historiciteit en literatuur 277
1 Hegel voorbij: 'primaat' van differenties 277

Excursie 13 Bataille 1. Weer-zin van de materie 279

1 Werkelijkheid: polaire spanning als ervaring 280
2 Aard van de materie: ding als gebeurtenis 285
3 Sociaal-politieke implicaties: subversie 287
4 La tache aveugle: aporie 287
2 Aanzetten tot het denken van differenties 290
2.1 "Nietzsche à (la) Paris" 293
2.2 Lacaniaans structuralisme: De Saussure en Freud 298

Excursie 14 Lacan en Barthes.

"Het Onbewuste gestructureerd als een taal" en de schriftuur 298
1 Vertoog, betekenis en subjectiviteit 299
2 Lacan: psycho-analyse en semiologie 299
2.1 Teken: betekenaar en betekenis 300
2.2 Metafoor en metonymie 300
2.3 De Ander en het Ik 301
2.4 Verlangen en gemis 302
3 Barthes: de nulgraad van het schrijven 302
3.1 Écriture/schriftuur 302
3.2 Mythologie 304
3.3 Tekst en lichamelijkheid 304
3. Moderne episteme: analytiek van de eindigheid 308
3.1 De mens als empirisch-transcendentaal doublet 312
3.2 Het cogito-ongedachte doublet 315
3.3 Het (be)grijpen en terugwijken van de oorsprong 317
4 Literatuur en (on)eindigheid 320


HOOFDSTUK 8 DE WIL TOT HISTORISCHE WAARHEDEN


Methodische ironie bij Foucault 327

Excursie 15 Adorno. Negatieve dialectiek en esthetiek 328

1 Asymptotisch denken: de onmogelijkheid van het Buiten 329
2 Lichaam en lijden: het niet-identitieke 331
3 Esthetiek: uitweg uit de aporie? 333
4 Kunstreceptie en filosofie 334
1 Methodologische implicaties 336
1.1 Methode van de niet-methode: contradictie, verstrooiing en omkering 336
1.2 Evenementialisering 339
1.3 Zichzelf tegenspreken: hoe 'waar' is een analyse van 'waarheden'? 341
1.4 Overschrijding: een blinde vlek voor/bij de waarheid 345
2 Negatie en differentie 347
2.1 Privatieve, dialectische of differentiërende negatie? 348
2.2 Negativiteit, positiviteit, differentie: savoir, pouvoir en levensstijl 352
2.3 Differentie en indifferentie 356
3 Bewegingen van en in de schijn: methodische ironie 358


HOOFDSTUK 9 'SELBSTDEMENTI' VAN HET DENKEN?


Aporetische dimensie in Habermas' kritische denken 365
1 Kritiek op het neo-nietzscheaanse erfgoed 368

Excursie 16 Bataille 2. Aporie, absolute negativiteit en esthetiek 370

1 Realiteit, negatie en grens: denken en geweld 370
2 Absolute affirmatie: soevereiniteit 374
3 Esthetiek: de wereld zoals men deze ziet 375
2 Derrida: mystiek en fictie 378
2.1 Derrida als filosoof van de oer-oorsprong? 378
2.2 Filosofie en literatuur: fictionering van waarheden 383
3 Habermas' kritiek op Foucault: kritische presentatie 388
3.1 Praktijkbegrip: savoir-pouvoir 391
3.2 Savoir: archeologie als overwinning van de moderne aporie? 394
3.3 Pouvoir: machtsbegrip 397
Intermezzo 1 400
3.4 Presentisme, relativisme en cryptonormativisme 401
4 Habermas tegen-spreken 403
4.1 Presentisme of een geschiedenis van het heden? 403
4.2 Radicaal perspectivisme 409
4.3 Van reproduktie van normen naar produktie van waarheid 411
5 Aporie bij Habermas: rationaliteit als normativiteit 413
5.1 Rationaliteit: normloze procedure? 414
5.2 Rationaliteit als negatie van het geweld en differenties 418


HOOFDSTUK 10 HERHALEN, HERDENKEN, HERSCHRIJVEN


Aporieën bij Deleuze, Derrida en Lyotard 425

Excursie 17 Differentiedenkers 426

1 Denken van verschillen: Gilles Deleuze 429
1.1 Differentie en herhaling 432
1.2 Niet-dialectische differentie en conceptualiteit 438
1.3 Immanentievlak: consistentie 442
1.4 Denken als het uithouden van de aporie: virtualiteit 446
2 Schrijven en versgil: Jacques Derrida 452
2.1 Aporieën in het vroege werk 456
2.2 Aporieën in het latere werk 462
2.3 'Mystiek' of de ervaring van de aporie 467
3 Denken en geschil: Jean-François Lyotard 474
3.1 Voorbij de oppositie: differenties en meta-taal 476
3.2 Vermeende aporieën in Lyotards postmoderniteitsthese 483
3.3 Lyotards kritiek op de aporieën 485
3.4 Lyotards affirmatie van de aporie 487
3.5 Filosoferen: denken van de materie als het singuliere 489

III ESTHETISERING VAN HET DENKEN. Kunst-matige filosofie 495
ENTR'ACTE 2 497


HOOFDSTUK 11 APORIE EN ESTHETISCHE ERVARING


Einde van de esthetica, einde van de kunst 501
1 Van Hegel terug naar Kant: van opheffing naar het verhevene 502
2 Esthetisering van de westerse cultuur: aisthesis en anesthesie 506

Excursie 18 Differentiedenken en Zen 509

1 Nietzsche, neo-nietzscheanen en het Oosten 510
2 Barthes: esthetiek, satori en dood 512
3 Nihilisme en affirmatie van de schijn 513
3 "Kleine apologie van de esthetische ervaring" 515
4 Filosofie en kunst: de esthetica voorbij 522
4.1 Kunstenaars, kunstcritici en de filosofie 523
4.2 Filosofen over de kunst: conceptualiteit en ervaring 528
5 "Auflösung der Aporie?" 535


HOOFDSTUK 12 KUNST-MATIG FILOSOFEREN


Van een metafysische naar een esthetische aporie 543
1 Esthetische schijn als nieuwe gestalte van de transcendentale illusie 546
1.1 Lyotardiaanse ontregeling 546
1.2 Aisthesis en pathos 549
1.3 Passibilité: denken en pathos 553
1.4 "Esthetisering" van het denken? 555
1.5 Deleuzeaans denken: resonantie tussen filosofie en kunst 560
1.6 Esthetisering van het denken: concept, affect, percept 563
2 Jean Baudrillard: theorie als fatale strategie 570
2.1 Kritiek op differentiedenkers: omkering? 571
2.2 Ontwrichting door extremisering: hyperreëel en transesthetisch 574
2.3 Theorie als fatale strategie: transaporetisch filosoferen 576
3 Schriftuurlijke strategieën: filosofie als schijnbeweging 583


HOOFDSTUK 13 HYPERPOLITIEKE FIGURATIES


Aanzetten tot een hyperkritiek van de xenofobe rede 593
1 Ethisch-politieke implicaties 596
1.1 Politiek en esthetiek: receptie van differentiedenken 596
1.2 Ontwrichting van de oppositie: supplementariteit 600
1.3 Transpolitieke transparantie of hyperpolitieke spectraliteit? 605
1.4 Het einde van de politiek: een oneindige politiek 614
2 Aanzetten tot een hyperkritiek van de xenofobe rede 619
2.1 Van vervreemding naar bevreemding 621
2.2 Aporie als existentiële ervaring: (spi)ritualiteit 626
Intermezzo 2 632
2.3 Een cultuur van de blinde vlek: van tolerantie naar 'endurance' 634
3 Andere tijden: van een utopisch no-where naar een atopisch now-here 639
Intermezzo 3 642

Naspel 650
Noten bij excursies 651
Bibliografie 661
Namenindex 682
Zakenindex 686
Literatuurindex 721
Summary 727MOVED BY APPEARANCE


Towards a hypercritique of xenophobic reason

The complex relations between three lines of thought are indicated by the title and the subtitle of this dissertation: Moved by appearances. Towards a hypercritique of xenophobic reason. A wide spread phenomenon is treated seriously: the modern individual's behaviour is deeply influenced by appearance, varying from the remnants of utopian imagination via the temptations of a spectacle and consumer society, to computer simulations. Being affected by these appearances however implies more than a merely mechanical manner of behavior according to the laws of a market economy or of biological survival. An epistemological reflection of being moved by appearances leads on the one hand to a radical critique of western metaphysics as a specific way of thinking: identifying and totalizing. On the other hand this reflection can be an inspiration for an ethicopolitical attitude: what historically was excluded, is not only tolerated, but moreover respected for its irreducible heterogenity.

The connection of an ethical attitude to epistemological reflections is further accompagnied by an aesthetically orientated view. This threefold approach throws a light on recent cooperations between artists and philosophers which are different from the usual conceptions. Our approach is not only an indication of a different position within philosophy, but it could also be indicative of another way of philosophizing. Although the predicate 'aesthetical' for this kind of philosophizing suggests at the first sight that it will be deprived of any practical implications, we will argue that such an aestheticization of thinking has positive implications in the ethicopolitical domain. In cultivating a specific sensibility of the Other and of Difference it parallels modernist art practice.

1 The structure of the debate and the position of its participants

The text consists of three parts. First of all, in the six chapters in Part 1 the works of Friedrich Nietzsche will be discussed. The main subject of this discussion is his critical reading of Plato's opposition between appearance and being. That there is an ambiguity about the crucial role of aesthetics (epistemologically expressed by tracing the concept to the metaphor), which is the result of a critical Nietzsche reading, is the starting point of an analysis of his work from the perspective of a sensiblity of the Other and the Different.

The thesis that aporetical, selfundermining writing and speaking are the epistemological implications of this aestheticization will be developed both systematically and historically. Provisionally the conclusion of Part 1 is as follows: Nietzsche does not invert the opposition appearance being (and by implication a series of other oppositions), but he situates it against the ground of an ineffable experience of existence. This experience, expressed in 'abyss thoughts' like the Will to Power, The Eternal Recurrence and the Übermensch, animates Nietzsche's discourse which is nonetheless a discursive one. A specific pathos suffering and passion keeps Nietzsche's 'linguistic feints' moving.

As Nietzsche has never expressed himself systematically and in epistemological terms about the opposition of appearance and being, extensive excursions are inserted into Part 1, in which this problem is analysed as it appears in the writings of Kant and Hegel, especially in respectively Kritik der reinen Vernunft/Kritik der Urteilskraft and Phänomenologie des Geistes/Wissenschaft der Logik. Moreover, those 'excursions' are inserted with regard to their importance as a contraposition to the Nietzschean orientated thinkers of difference: Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean François Lyotard and Jacques Derrida. Their writings are the subject matter of the following chapters of this thesis. The issue is the following: all of their philosophical efforts, all of these 'essays' in a literal sense, have in common that they can no longer rationally legitimize their philosophical discourse, for they are using a notion of truth that they at the same time destroy in their own text.

The work of those thinkers is the main subject in Part 2 and 3. The mutual congeniality between their texts consists of the critical thought that western philosophy was never able to conceive of the Other or of Difference without ultimately subordinating it to an identity, to a law or to a generality. In their critiques, these thinkers of difference or to put it more precisely: of differences define the abovementioned crucial activity of occidental reasoning as identifying and totalizing. In their radical writings, which have been published since the early sixties, they open up, each in his own way, a discursive space in which the Other or Difference can be lit up. "To light up" is probably the most subtle metaphor by which differences can be expressed without losing their specifity, uniqueness and ephemeral quality. Because by definition the unique contains something that is inconceivable, its experience often involves a certain bewilderment. That this bewilderment can be experienced as threatening in an identity orientated culture is one of the ideas that, in a critical sense, constitutes the ethicopolitical quality of their philosophy.

In retrospect it is not surprising that the thinkers of differences were inspired by the works of Friedrich Nietzsche. After all, Nietzsche, in pushing western metaphysics to its limits, opens our eyes to its aesthetical and physiological foundations: thinking is continuously traversed by images and affects. However, the ambiguous elaboration of this aesthetical insight leads to different evaluations of Nietzsche's critique: for some he is the last metaphysical thinker, for others precisely the opposite, i.e. the first thinker who goes beyond metaphysics. In order to clarify my own position in this debate several critics and opponents of Nietzsche are considered. Here again my decision to put them on stage is inspired by the idea that these critics of Nietzsche have nevertheless had a determining impact on the thinkers of differences.

A thoroughly systematic and historical analysis of the Nietzschean inspiration also clarifies one of the reasons for the recent Kant revival in the writings of thinkers of differences. Kant's issue of the sublime underpins Nietzsche's aesthetically orientated critique of western civilization. The tension between pleasure and pain, specific for the experience of the sublime, is incorporated by Nietzsche into his earliest work in the dichotomy Dionysian Apollonian. However, in Nietzsche's early writings the tension between them is never resolved as with Kant in order to strengthen subjectivity. Rereading Kant by thinkers of differences from a Nietzschean perspective might well have been animated by the need to broaden the apparently amoral Nietzschean position in an ethicopolitical manner. By connecting Nietzsche to Kant the relations between epistemology, aesthetics and ethics are being reassessed.

Another modern thinker who is indispensable to a systematic understanding of the revival of interest in Kantian aesthetics is Hegel. The critique from thinkers of differences of the Hegelian dialectical line of thought, which is the model of identifying and totalizing thinking, concerns most of all his systematically founded reduction of difference to identity. As is worked out in the writings of Theodor W. Adorno, the critique of Hegelian dialectics in the later work of thinkers of differences gravitates towards a rereading of Kant from a Nietzschean perspective. For the first time since Kant and Hegel, Adorno raises the question of the relation between philosophy and aesthetics in a penetrating way. He sheds new light on philosophy's relation to art. With the occasional exception of Lyotard, thinkers of differences elaborate the analogous relation between philosophy and art, without referring to the work of Adorno or other members of the Frankfurt School. Two of them Foucault and Derrida have themselves explicitly been guided by the thoughts of Georges Bataille. In his oeuvre he is also inspired by Nietzsche discursive thinking, from a retrospective point of view, is always limited by a disruptive experience that can never be fully understood. Both, Adorno and Bataille, still remain connected to the Hegelian model. Thinkers of differences in the end go beyond dialectics; they also distinguish themselves from Adorno and Bataille by an insight into the constitutive value of language for consciousness. Nietzsche's insight into the grammatical temptation to metaphysics is here being rephrased in an actual way. I set out to show that this variant of the `linguistic turn' persists in thinkers of differences in notions such as textuality, discourse, truth games and writing (écriture).

In the philosophy of differences, time and again a nonconceptual, nondiscursive dimension appears to play a decisive role in thinking. This makes thinking vulnerable: a final foundation proves to be impossible. Thinking is deprived of the last word. It is this insight that is severely criticized by Jürgen Habermas. His reproach, directed at thinkers of differences, that their way of philosophizing leads to all kinds of aporias, is considered seriously. It is my appraisal of this aporetical refutation of all kinds of 'foundation' or in other terms, this abyss quality that makes Habermas my main opponent, since his valuations of the same data are diametrically opposed to those explicated in this thesis. In the works of thinkers of differences and their sources of inspiration (one could mention Nietzsche, Heidegger, Bataille and Adorno), Habermas argues, philosophy is no longer able to reflect on ethical and political issues. This philosophy has blurred the opposition between rhetoric and logic. In spite of this almost indestructible prejudice, however, it is my opinion that these thinkers not only have succeeded in their efforts to reformulate ethical and political issues, but they also force us to deal with contemporary social and political dilemmas from a different perspective.

Although Habermas criticizes the implications of the philosophy of Foucault, Deleuze, Lyotard and Derrida as being aporetic, it is obvious that their philosophy remains within the discursive practice. This becomes even more evident, once we take a close look at 'the philosopher of indifference', Jean Baudrillard. He argues that thinkers of differences still seem to be preoccupied by modernist views on ontology and epistemology. Therefore, it seems a legitimate option to situate them between Habermas' and Baudrillard's position. It then becomes clear that their texts can no longer be trivialized as mere literature, nor reduced to strictly discursive practices. Moreover, a specific analysis of Baudrillard's writings enables us to pinpoint the ethical and political content of their oeuvre more thoroughly.

By questioning the identifying and totalizing impact of western philosophy, that is, by opening our minds to irreducible differences, thinkers of differences have tried to show us that not only the Difference, but the Other as well, are indispensable to any kind of identity or community. Their insights focus precisely on the phenomenon of the Other as the Xenos (Stranger) that has always been destroyed, banned or superseded by western civilisation. A systematic reflection on the foundations of these identifying and totalizing tendencies must therefore result in a philosophy that turns against itself once it tries to reveal the 'essence' of the Xenos: it has to criticize the roots of its own xenophobic structures. We are no longer methodologically able to define this kind of selfreflection as a critique in the Kantian sense, since this 'critique' is determined to annihilate its own basis. That is the reason for calling this effort a hypercritique of xenophobic reason: the genitive 'of' has to be understood both in an objective and a subjective sense.

In short, Part 1 focuses on the oeuvre of Nietzsche and the philosophical relationship with Kant and Hegel in order to evaluate a philosophy of differences. In Part 2, the texts and the main issue of thinkers of differences will be discussed. To give a more precise indication of their scope, several texts by Bataille and Adorno are analysed in excursions, whereas a separate chapter has been devoted to the criticism of Habermas.

While the discussion in the first two parts has a primarily critical character, the relation to art in the third part is explicated in an affirmative way. For that purpose chapter 11 refers to a few important art theoretical and art critical discussions against the ground of the thinking of differences. The artist Kosuth, the critic Greenberg, theorists of art and aestheticians such as Jauss, Danto, De Duve and Welsch participate in these debates. This approach sheds light on the specific nature of the aestheticization that takes place in a philosophy of differences. By referring to the Nietzschean pathos dealt with in Part 1, Baudrillard's critique is called upon in the last sections of chapter 12 in order to neutralize the ethicopolitical sterility which the qualification 'aesthetical' adheres. In conclusion, in chapter 13, this being moved, this combination of suffering and passion, of pain and pleasure, is the starting point for tracing the ethicopolitical impact of the philosophies of these thinkers of differences.

2 Thematic outlines

From my perspective of Otherness, thinking of Difference (in both senses of 'distinction' and 'dispute') circles thematically around a few philosophical problems which articulate themselves on different levels within philosophical systematics: from the ontological through the epistemological to the aesthetical level. As a result, ethicopolitical implications can be derived. These are problems which have haunted philosophy since Plato. They are closely related to each other: the problem of appearance being (ontology), the sterilizing impact of aporias on truth (epistemology), the ambiguity of philosophy's relationship to art (aesthetics) and the consequences for both individual and collective behavior (ethics and politics).

The analyses of the issues of appearance, aporias and a specific aesthetical experience within and of thinking form the framework of my argumentation. The three notions, which in the history of western thought have all become pejoratives, are transformed in such a way, that their negative connotations disappear without losing the tension.

2.1 Appearance

In Part 1, a discussion is staged about the status of appearance as treated in the works of, on one side, Nietzsche and on the other, Kant and Hegel. With his search for the essence of the truth of Being, which is hidden behind the world of the senses, Plato has opened occidental thought to the realm of metaphysics. Plato detested the Sophists who, in his opinion, ridiculized the truth by canonizing all sorts of linguistic paradoxes in order to affirm the appearance of the visible world. Given the priority of the Forms, and by means of splitting up or dichotomizing reality, philosophical thought is understood as metaphysics. This tonality still resonates in Descartes' "cogito ergo sum". In Descartes' philosophy, however, God is still the theological guarantor of a correspondence between consciousness and extension, between thinking and matter.

With his critique on metaphysics, Kant in an epistemological sense negates God as the guarantor of knowledge: "cogito ergo sum" separates and falls apart. It is only through the mediating function of his aesthetical judgement that he can connect knowing and willing. By means of this he is able to furnish a solution for the antinomies within reason. In spite of the epistemological dualism, language is for Kant philosophically relevant only as a bearer of discursive judgments. As such it is a transparent medium, that materializes the categories of reason. And although Hegel treats language as an anthropological and aesthetic phenomenon it plays an important role in his programmatic considerations in his formal ontological analysis language is by no means analysed as a constitutive moment for knowledge. Criticizing Kant's dualism, he attempts to reconcile thinking and being ('cogito' and 'sum') by considering reality and reason as coincident: the endless selfreflective movement of the Spirit. From his dialectical perspective contradiction as a transformed antinomy motivates thinking, but eventually is reconciled. By that means metaphysics as 'Formalontologie' finally reaches its most exhaustive, but also most exhausted figuration.

Nietzsche's revaluation of the opposition between appearance and being has repercussions for the central epistemological Kantian and Hegelian notions, respectively for the antinomies and the contradiction. While Kant and Hegel are still trying to find a systematic solution to these problems, Nietzsche promotes them to the core of his philosophy. For Nietzsche the foundation of reality is contradiction, or, from an aesthetical angle, a dissonance that can never be resolved.

2.2 Aporias

For Nietzsche the problem of appearance culminates in aporetical philosophizing. In my opinion an epistemological undermining is at the basis of the works of thinkers of differences. The revaluation of this aporetical tension is the central theme in Part 2. This selfundermining tension arises from its own understanding of its inability to grasp oneself and to grasp reality. Non discursive forces are always playing a part. As a result aporias appear to be more than strictly epistemological figures. By enduring this aporetical tension, reality can be experienced aesthetically. In the case of Nietzsche this experience triggers the insight that a physiological orientation and all encompassing imagination are necessary in order to complete the concept.

This by no means implies that thinking aims at aporia as a goal in itself. It is ultimately an unfruitful thought, that thinking could consciously intend an aporia, i.e. it's own decline. Even if a certain inclination to 'thanatos' is not foreign to thinking, and although, given its identifying and totalizing effects, it tends to leveling or equalizing and sometimes even to indifference, the observation that thinking is aporetical seems to be the ultimate limit. Tracing a constitutive aporetical tension in thinking implies a deprivation of the last word. Facing an uncomprehensible experience, it imposes a temporary silence upon itself. What remains is nevertheless not a breathless stammering. Speaking has an equivocal relation towards the phenomenon it wishes to speak about. Speaking implies oscillating between evocations of an experience which cannot be articulated discursively and a deliberate restraint in discursive formulations.

2.3 Aesthetic experience

In Part 3, this aporetical philosophizing is related to the context of current art critical discourses. The qualification 'aesthetical' has a pejorative connotation simular to 'aporetical' in philosophical discussions. Many philosophers consider the aporia a sterilizing figure, which expresses the impotence of the subject to legitimize itself in its claims of knowledge: aporias are considered a deadend street, or a 'cul-de-sac', of western philosophy. In contemporary art discourses the notion 'aesthetical' in its turn gains the connotation of a sterile, external processing, which is considered more important than the content. 'Aesthetical' connotates pure formality and superfluous decoration lacking substance. Even in the avantgarde imperative of the autonomy of the art work with its dynamics of form, color and movement, form is still understood as an expression of an idea. From a position developed primarily by thinkers of differences, I revaluate the qualification 'aesthetical', in a process which is analogous to the discussion of appearance and aporias.

As a result of a new selfdefinition of thought, a new position of the decentralized subject presents itself in the 'postmodern' condition. Selfconscious of its inadequacy to encompass reality, the selfconsciousness or the subject positions itself within an event. This gives thinking a new tonality. Affective and sensory experience, i.e. sensuality, is inseparably connected to conceptual mediation. In the light of this new selfdefinition, an aporia turns out to be more than a logical figure: it is a conceptual form of an experience of an abyss. Shifting from a logical figure to this appalling experience, the notion of aporia is linked to the qualification 'aesthetical': philosophy acquires an aesthetical quality, it becomes an aesthetical experience. As soon as the selfconsciousness depletes itself in aporetical philosophizing it acquires an aesthetical quality. However, the awareness of philosophers of the aesthetical and creative qualities of thinking is not a recent phenomenon: it is the outcome of crucial developments within modern philosophy since Kant. This is yet another reason for the recent interest in Kant's aesthetics.

3 The trial of thought

Time and again the diagnostical analyses of Nietzsche and the thinkers of difference are reproached for being immoral and of having developed a philosophy that, from an ethicopolitical perspective, is a deadend. But this seems to be an inevitable aspect of an abstract work of art: real insight is only established once the dynamics of the work are physically experienced. Philosophy becomes an activity, a process that, as if the metaphysical intention were being parodied, produces and destroys its own foundations. No wonder that the critics of this way of philosophizing justifiably and continuously point out the aporetical, selfundermining impact. However, it usually escapes the notice of the same critics that this is exactly the crucial point thinkers of difference are trying to make. Being aware of the impossibility of producing universal truths or guidelines for collective behavior, they are conscious of the ultimate incomprehensibility, of the abyss dimension of their own discourse. All of their philosophical efforts, all of these 'essays' in a literal sense, have in common that they can no longer rationally legitimize their philosophical discourse, for they have ultimately an ambiguous relation to truth.

In this thesis, thinking is put to the test: how radically does philosophy dare to criticize itself? The new understanding that is the consequence of this trial is, to be sure, not a necessary implication, no more than a matter of taste. An attempt is made to demonstrate that what is strictly speaking artificial quality of the philosophies of thinkers of difference is selfconsious in being positively moved by appearances: this commotion implies an ethicopolitical (under)standing.

In spite of the radical critique of the notion of truth the inheritance of Nietzsche they philosophize, just as did the sophists in the time of Plato, starting with the paradox of the necessity and the impossibility of speaking truth. They manoeuvre within appearances, produce feints with which they dodge past the scholar eager for truth. In order to play their language games they execute a style of writing, by means of which the objectified phenomenon is evoked at the same time as an appalling experience: Bataille describes dissipation by objectifying and activating it in his texts. This is true to the same extent for Foucault's notion of power, Derrida's 'différance', Deleuze's rhizomatic and Lyotard's deregulatory thinking. Thinking becomes an ordeal as well as a disquieting experience that cannot but move and disturb the reader.