FUNDAMENTALISME FACE TO FACE'Duivelscirkel der fundamentalismen. Aanzetten tot discursief exorcisme' in Fundamentalisme. Face to face, Marc De Kesel & Ignaas Devisch, Kampen: Klement/Pelckmans 2007, pp. 150-173