Bachelor 3: Filosofie en Kunst: Mediapolitiek

In het globaliseringproces spelen massa- en nieuwe media een doorslaggevende rol voor onze inzichten in hoe de wereld in elkaar steekt. Watop lokaal niveau, uitgaande van de fysieke menselijke interacties en directe economische transacties, nog als voldongen werkelijkheid wordt ervaren, blijkt op globaal vlak zo complex en gemedieerd dat een simpel onderscheid tussen medium en realiteit niet meer toereikend is om te begrijpen wat werkelijk is en wat niet. Het vocabulaire waarin over door en door gemanipuleerde televisiebeelden en razendsnelle, gelaagde informatiestromen wordt gesproken is ondanks alle 'new(s)speak' nog geënt op het moderne vertoog. Daaraan ligt een werkelijkheidsopvatting ten grondslag die geen uitsluitsel biedt aan de verwarrende ervaringen van 21eeeuwse beeldconsumenten. In dit college worden nieuwe perspectieven geopend vanwaaruit een andere blik op en verhouding tot de ons omringende beelden mogelijk worden. Een viertal teksten vormt daartoe het uitgangspunt: The Art of the Motor van Paul Virilio, waarin technologie, snelheid en virtual reality met elkaar in verband worden gebracht; Looking Awry van Slavoj Zizek die het werkelijkheidsbegrip vanuit een lacaniaans perspectief met de populaire cultuur in verband brengt; ThePerfect Crime waarin Jean Baudrillard de verdwijning van het reële als de perfecte misdaad analyseert; en Echographies of Television waarin Jacques Derrida en Bernard Stiegler hun licht over de teletechnologieën laten schijnen. Aan de hand van de teksten zullen nieuwe concepten worden geëxploreerd om het zicht op een vocabulaire te openen dat meer analytische slagkracht biedt om de hedendaagse beeldcultuur kritisch te lijf te gaan.

Behandelde boeken:
Paul Virilio: The Art of the Motor. Minnesota Press, Minneapolis/London 1995 (1993).
Slavoj Zizek: Looking Awry. An introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. MIT Press, Cambridge/London 1992
Jean Baudrillard: The Perfect Crime. Verso, London/New York 1996 (1995)
Jacques Derrida en Bernard Stiegler: Echographies of Television. Polity, Cambridge 2002 (1996)